برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جزییات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش روز دوشنبه مرکز سنجش آموزش پزشکی، جزییات اعلام معدل و دریافت فرم مربوط برای قبت نام در مهلت تمدید آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۹ از این قرار است: در صورت عدم امکان دریافت فرم تایید معدل یا گواهی لازم برای تایید معدل از دانشگاه محل تحصیل به صورت آنلاین، نیاز به مراجعه حضوری در دانشگاه مذکور نیست. به داوطلبان فرصت لازم برای ویرایش آخرین معدل داده می شود که زمان آن متعاقبا اعلام می شود.

همچنین بر اساس اعلام مراجع ذیربط جدول اولیه دانشگاه های پذیرنده دانشجو با ظرفیت اولیه در اطلاعیه شماره ۱۶ اعلام شده است. از این رو، داوطلبان می توانند اطلاعات لازم برای برای دانشگاه پذیرنده کسب کنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در روند موجود یا ابلاغ جدید از همین سامانه اطلاع رسانی می شود.

جزییات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پزشکی

این مرکز در اطلاعیه شماره ۱۶ نیز به توضیحات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ پرداخت.

بر اساس این اطلاعیه فهرسـت دانشـگاهای پذیرنده اولیه بوده و ممکن اسـت در اعلام نهایی تغییراتی در رشـته های مختلف (بر حسـب شـرایط دانشـگاه ها) انجام شـود. از جمله افزوده شـدن دانشـگاه هایی که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت می کنند یا برخی از دانشـگاه ها که به دلایل گوناگون علمی و اجرایی حذف می شـوند.

همچنین، اعلام فهرسـت دانشـگاه های پذیرنده و ظرفیت های مربوط در این مرحله صـرفا برای آگاهی کلی داوطلبان است و حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند. تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طریق اطلاعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی می شود.

اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه می کند: پذیرش در دانشـگاه ها یا مراکز شـامل: ارتش، انسـتیتو پاسـتور ایران، بقیه الله، دانشـگاه آزاد، دانشـگاه تربیت مدرس، دانشـگاه شـاهد، سـازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شـهیدرجایی، موسـسـه سـرم سـازی رازی از طریق وزارت بهداشـت انجام شـده ولی سـایر شـرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضـوابط و قوانین آن موسـسـه است و داوطلبان می توانند برای کسب اطلاع بیشـتر به آن دانشـگاه یا مرکز ( یا سـایت مربوطه) مراجعه کنند.

  ساماندهی و تجمیع ۹۰ موسسه آموزش عالی در کشور

وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی هیچ گونه مسـئولیتی در خصـوص شـرایط خاص این موسسات نخواهد داشت.

همچنین، دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور تعهدی در قبال اسـکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اسـاس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشــجو قرار می دهند. لذا داوطلبان برای دریافت اطلاعات بیشــتر به ســایت اینترنتی دانشــگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شـورای آموزش علوم پایه پزشـکی، بهداشـت و تخصـصـی و همچنین مرکز سـنجش آموزش پزشـکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

این اطلاعیه در ادامه اضافه کرد: تحصـیل در دانشـگاه علوم پزشـکی بقیه الله برای اعضـای رسـمی سـپاه با ارائه مجوز شـرکت در آزمون از معاونت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی سـپاه و همچنین سـایر نیروهای مسـلح شـامل اعضـای رسـمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه مجوز شـرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تایید لیسـت شـرکت کنندگان توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی بقیه الله با پرداخت شـهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام می شود.

رشـته های مربوط به دانشـگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشـگاه مربوطه است و داوطلبان برای کسـب اطلاعات باید به آن دانشـگاه مراجعه کنند.

تحصـیل در دوره های شـهریه پرداز مسـتلزم پرداخت شـهریه اسـت که مبلغ آن توسـط دانشـگاه اعلام می شود. داوطلبان برای کسب اطلاعات در خصوص مبلغ شهریه باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه در رشـته/محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشـجو قابل معرفی نباشـد، داوطلب در پذیرش نهایی به سـایر اولویت های انتخابی خود معرفی می شود.  

 گرایش های مختلف در هر رشته توسط گروه های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین می شود.

داوطلبان برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره دانشگاه ها و تعداد پذیرش در هر رشته به اطلاعیه شماره ۱۶ مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.  

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)