برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ثبت ۵۸ هزار پایان‌نامه، رساله و پروپوزال در ایرانداک

بر پایه گزارش عملکرد تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در ۶ ‌ماهه دوم سال گذشته، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد.

بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت، ۵۵۴ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته، عضو سامانه همانندجو شده اند. 

بر اساس تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوبِ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوبِ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران، همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند.

این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ در همانندجویی و ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا(پایان نامه و رساله)، پیشنهاده(پروپوزال) و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۰۰ هزار پارسا و بیش از ۲۴۰ هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود.

سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. بر این اساس، در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸، پیرامون ۳۰ هزار استاد و نزدیک به ۸۴ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۵۵۴ دانشگاه، نزدیک به ۸۰ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

  کیفیت منبت ملایر زیر ذره‌بین بازرسان شورای جهانی صنایع دستی

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال گذشته در همانندجویی پارسا، پیشنهاده و مقاله بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.

ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می شود و با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت به پایان می‌رسد.

در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در کل ۴۰۱ دانشگاه، بیش از ۳۳ هزار پارسا و ۳۲۶ دانشگاه، بیش از ۲۵ هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آنها در جدول زیر آمده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)