برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

عادی‌انگاری کرونا، ممنوع


عادی‌انگاری کرونا، ممنوع
منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)

  ستاد توسعه علوم شناختی طرح های پژوهشی این حوزه را فراخواند