برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

افزایش نظارت بر عملکرد شبکه های تعاون روستایی

به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، «حسین شیرزاد» افزود: مطابق بند ۹ از ماده ۱۳۳ قانون شرکت های تعاونی ، نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی، کشاورزی، تولید و … بر عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دارد.

وی اظهارداشت: کمیته نظارت بر امور تعاونی ها و تشکل ها در سطح ستاد و استان ها در چارچوب آیین نامه مربوط، نسبت به بررسی گزارش های کارشناسان حسابرسی، بازرسی و سایر گزارشات واصله در خصوص شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش اقدام و بر اساس مواد ۱۲۶،۱۲۷،۱۲۸،۱۴۶و… قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و سایر مقررات ابلاغ شده تصمیم های لازم را اتخاذ می شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر افزایش نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در چارچوب سیاست های ابلاغی، گفت:  مجموع ۷۹۶جلسه برگزار شده کمیته کنترل و نظارت بر امور  تعاونی ها و تشکل ها در سطح ستاد و استان ها با یک هزارو ۷۵۴ دستور جلسه، تعداد چهار هزارو ۲۸۵ مصوبه به دنبال داشته است که پس از تائید و ابلاغ، با پیگیری های دبیرخانه کمیته که در معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها مستقر است، اجرایی شده است.

شیرزاد افزود: بررسی مقایسه ای عملکرد سال های ۹۷ و ۹۸ کمیته های نظارت در سطوح ستاد و استان نشان می دهد که تعداد جلسات، تعداد دستور کار و تعداد مصاوبات سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۸، ۳۰ و ۳۴ درصد رشد داشته است که این امر حاکی از افزایش گسترده نظارتی سازمان بر عملکرد شبکه تعاونی های تحت پوشش و تأکید و توجه برای اجرای دقیق قوانین و مقررات است.

  قیمت جدید مرغ برای مصرف کنندگان ۲۰۴۰۰ تومان تعیین شد

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)