برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جزئیات شیوه‌نامه بهداشتی برگزاری تورهای آشناسازی

ولی تیموری با اشاره به ابلاغیه جدید وزارتخانه در خصوص ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ بیان کرد: این تورها ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻧﻖ‌ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ برنامه‌ریزی شده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐتﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ۹۹، ﺑرای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﻦﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﻞ این ﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺳﻔﺮ ﻫﻮﺷﻤند و ﺳﻼﻣﺖ، مجریان تورها  ملزم به رعایت برخی موارد و شیوه نامه های بهداشتی ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ‌ﺭﻭ خواهند بود.

او با اشاره به موارد ابلاغیه مذکور افزود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻮﮐﺪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬم‌ترین ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ افراد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ یعنی ۱۰ نفر کاهش پیدا کند.

تیموری با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان تورها، تصریح کرد: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﺭﻫﺎ باید ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ، ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺑﻼﮔﺮﻧﻮﯾﺲ، ﻓﻌﺎﻟان ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ باشد. همچنین ﺑﻬﺘﺮ این ﺍﺳﺖ که ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

تیموری با بیان این که ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ، افزود: به همین دلیل بکارﮔﯿﺮﯼ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺮ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ، ﮔﺰﺍرش ها، ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷنﺪ.

 ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ همچنین ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯾﻤﻦ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ‌ﮔﻨﻨﺪﮔﺎﻥ باید مدنظر شرکت‌کنندگان باشد.

او با اشاره به تهیه وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ‌ﺍﯼ با کیفیت  افزود:‌ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﻤﻦ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‌ﻫﺎ، ﻣﻮﺯﻩ‌ﻫﺎ، ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ‌ﻫﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ شیوه نامه‌های  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺳﮏ، ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻭ ﺍﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﻭ ﺩﺳﺖ‌ﮐﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ) تهیه این کلیپ‌ها الزامی است.

  پرداخت ۳۵ میلیارد ریال حمایت‌ تشویقی به بیش از ۲ هزار محقق نانو

معاون گردشگری کشور ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺪﻑ را از دیگر موارد این ابلاغیه برشمرد و اضافه کرد: ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ  ظرفیت‌هایﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ استان‌ها ﺑه ﻮﯾﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﯿﻦ است، به همین دلیل ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ باید ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ استان‌ها انتخاب شوند.

او با تاکید بر اینکه در برنامه بازدیدها باید ﻃﺮﺍﺣﯽ دقیقی انجام شود، ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﯼ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ باید ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. همچنین توجه به ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‌ﺷﺪﻩ استان‌ها، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺟﺎﺫﺑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‌ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ با ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ الزامی است.

او در پایان تاکید کرد: از آنجا که ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮﯼ برای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﻭﻧﺎﯼ استان‌ها ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ شده، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)