برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

محققان ایرانی گونه جدید گیاهی معرفی کردند

تنوع زیستی ایران در دنیا کم نظیر است بطوریکه تاکنون نزدیک به هشت هزار گونه و زیر گونه گیاهی گزارش شده است. نزدیک به هزار و ۷۰۰ تاکسون بومی فلور ایران هستند که به عبارتی فقط در محدوده جغرافیایی مرزهای کشور پراکنش دارند.

به گزارش مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر علیرضا دولتیاری از متخصصان گیاه شناس این مرکز ملی گفت: یافتن گونه جدید در قلمرو گیاهان برای دنیا به دلیل حجم زیاد تحقیقات صورت گرفته و همچنین به دلیل نیاز به تخصص بالا کاری بسیار دشواری است. در نتیجه فعالیت میدانی و هرباریومی محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یک گونه جدید از جنس پیاز (Allium) کشف شد.

وی ادامه داد: مطالعات مولکولی و فیلوژنی این کار با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه فردوسی مشهد و IPK آلمان انجام شد و در نهایت با فراهم کردن شواهد مورفولوژیکی، سیتولوژیکی، مولکولی و تبارشناسی گونه جدید گیاهی از جنس پیاز با نام Allium schisticola از ایران شرح و به عنوان گونه ای جدید برای دنیا در مجله معتبر بین المللی Phytotaxa چاپ شد.

                                         

این متخصص گیاه شناس افزود: جمع آوری، شناسایی، طبقه بندی و بررسی روابط فیلوژنی زمینه کاری همه پژوهشگران علوم تنوع زیستی است. گاهی اوقات نمونهای در طبیعت یافت می شود که با هیچ کدام از کلیدهای شناسایی موجود براساس داده های ریخت شناسی قابل شناسایی نیست.

دولتیاری افزود: در این شرایط محقق از دادههای کاریولوژیکی و مولکولی برای تعیین روابط فیلوژنی و حصول اطمینان از شک علمی خود استفاده میکند. چنانچه همه اطلاعات جدید بودن نمونه را  برای دنیای علم تایید نمایند، آنگاه محقق آن نمونه را به عنوان یک گونه جدید برای دنیا معرفی می کند.

  وزارت صنعت خواستار افزایش تولید و عرضه ارزاق عمومی شد

این گونه جدید با کد IBRC P۱۰۰۹۹۸۴ و نمونه تیپ آن با کد هرباریومی ۳۳۸۵ در بانک گیاهی ثبت و نگهداری می شود.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)