برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

تدوین سند توسعه فناوری‌های کوانتومی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش روز چهارشنبه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم، سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و به درخواست مرکز فناوری های کوانتومی ایران در حال تدوین است.

مرکز فناوری های کوانتومی ایران مسوولیت تدوین سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی را به این مرکز واگذار و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان یکی از فعال ترین نهادهای سیاست پژوهی کشور و با تکیه بر تجربه اعضاء هیات علمی خود در تدوین اسناد ملی توسعه فناوری پروژه تدوین سند ملی توسعه فناوری های کوانتومی کشور را آغاز کرد.

هدف اصلی در پروژه مذکور شناسایی اولویت ها در حوزه فناوری های کوانتومی، تدوین سیاست ها و اقدامات کلیدی جهت توسعه فناوری های کواتومی با توجه به سطح توانمندی های فعلی کشور است.

مطالعه اسناد و مدارک سیاستی، علمی، ملی و بین المللی، مصاحبه با خبرگان و سیاستگذاران همچنین ایجاد درک صحیح از رویکردهای ملی در این بخش از فعالیت های کلیدی در این پروژه اعلام شد.

با تدوین این سند ملی و تصویب آن در نهادهای ذی ربط، توسعه فناوری های کوانتومی در کشور رشد مضاعفی یابد و امکان همگرایی بازیگران کلیدی در آن بیش از پیش فراهم می شود.

فناوری های کوانتومی یکی از فناوری های نوظهور است که زمینه ساز تحولی جدی در کسب و کارهای جدید و مشاغل مرتبط با آنها محسوب می شود. مشاغل و کسب و کارهای زیادی در اطراف فناوری کوانتومی در حال شکل‌گیری هستند.

فرایند تحقیق و توسعه و استقرار فناوری کوانتومی به سرعت در حال رشد بوده و همین امر موجب تسریع در به کارگیری این فناوری در حوزه های مختلف همچون تراشه ها، صنعت خودروسازی، اینترنت، علم مواد و سایر حوزه ها شده است. این فناوری همچون فناوری های نوظهور دیگر برای کشورهایی که به دنبال جهش و همپایی فناورانه و نوآورانه هستند دارای اهمیت است چرا که فاصله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این فناوری های قابل توجه نیست و می توان با حضور به موقع در جریان توسعه این فناوری نقشی کلیدی در آینده در این حوزه بازی کرد.

  برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی معرفی شدند

در ایران نیز در سال های اخیر تلاش های متعددی جهت حضور در این عرصه فناوری انجام شد که لزوم تدوین سندی ملی در این زمینه برای همگرایی بیشتر بازیگران و تجمیع منابع در دسترس را ضروری کرده است.

منبع: ایرنا
گرد آوری شده توسط جعبه نوشته (داک باکس)